สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ8,532.243,694.0056.7 %ผ่าน1,445.82625.0356.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 134,850.2841,906.0868.9 %ผ่าน931.14821.0711.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ17,602.4024,588.07-39.7 %ไม่ผ่าน2,882.941,358.7952.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ13,181.5211,829.0010.3 %ไม่ผ่าน2,294.12316.4586.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ65,273.9661,370.566.0 %ไม่ผ่าน2,696.043,891.18-44.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา7,303.423,926.0046.2 %ผ่าน589.38294.1450.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย6,351.782,562.0059.7 %ผ่าน561.54482.0314.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง6,244.701,888.0069.8 %ผ่าน446.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด6,758.864,158.0038.5 %ผ่าน359.10347.413.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ6,267.781,889.0069.9 %ผ่าน366.60277.1124.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน798.84343.2557.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล6,393.783,704.0042.1 %ผ่าน287.40359.88-25.2 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรบึงกาฬ24,506.5983,054.57-238.9 %ไม่ผ่าน3,002.701,019.1666.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ17,094.8631,004.40-81.4 %ไม่ผ่าน3,545.043,005.2515.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ17,094.862,110.0087.7 %ผ่าน2,882.941,301.5054.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ17,248.6615,590.009.6 %ไม่ผ่าน2,882.941,331.2453.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ11,350.876,995.0038.4 %ผ่าน1,904.90948.6350.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ11,389.526,677.0041.4 %ผ่าน1,805.102,126.53-17.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ17,325.561,950.0088.7 %ผ่าน2,882.941,140.0060.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ12,087.105,535.0054.2 %ผ่าน2,742.125,790.00-111.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ10,977.0119,098.48-74.0 %ไม่ผ่าน1,805.103,167.84-75.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)17,094.8628,338.00-65.8 %ไม่ผ่าน2,882.941,033.5164.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ82,481.1354,509.0233.9 %ผ่าน3,383.822,141.2836.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ17,967.328,749.0051.3 %ผ่าน3,664.802,114.7042.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ14,197.947,626.0046.3 %ผ่าน2,284.14416.3481.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ11,119.484,281.0061.5 %ผ่าน1,805.101,477.6418.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ11,523.582,170.0081.2 %ผ่าน2,646.841,258.7552.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,080.802,005.0084.7 %ผ่าน2,284.141,140.0050.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ15,142.5216,681.00-10.2 %ไม่ผ่าน3,245.642,850.0012.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ13,483.391,960.0085.5 %ผ่าน2,284.141,311.0042.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ18,288.6652,217.89-185.5 %ไม่ผ่าน2,882.94624.1578.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ13,351.924,616.9865.4 %ผ่าน1,805.101,660.218.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ17,094.8612,340.0027.8 %ผ่าน2,882.942,117.8626.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ14,635.1518,957.00-29.5 %ไม่ผ่าน2,463.783,926.86-59.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ18,417.089,439.0048.7 %ผ่าน2,007.843,070.85-52.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ11,661.8510,424.0010.6 %ไม่ผ่าน1,745.22531.6669.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ21,527.5016,739.0022.2 %ผ่าน2,284.142,312.86-1.3 %ไม่ผ่าน
รจจ.บึงกาฬ 319,425.56223,702.5030.0 %ผ่าน3,473.701,803.7048.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ10,241.485,084.0050.4 %ผ่าน2,347.44854.0963.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ17,646.8611,031.3837.5 %ผ่าน2,882.942,007.6830.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ42,731.074,584.0089.3 %ผ่าน6,122.702,571.3458.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ12,536.659,372.0025.2 %ผ่าน1,984.74721.1163.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ24,585.6218,588.0024.4 %ผ่าน3,664.802,306.9837.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ17,710.5217,456.681.4 %ไม่ผ่าน3,664.803,699.93-1.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ14,511.5610,997.8024.2 %ผ่าน2,224.262,232.50-0.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ98,960.8578,165.8021.0 %ผ่าน4,766.763,209.9532.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ68,097.7715,530.0077.2 %ผ่าน4,490.40456.0089.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ8,818.0327,886.51-216.2 %ไม่ผ่าน1,862.521,228.2034.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเซกา185,037.5613,560.0092.7 %ผ่าน2,738.521,334.7551.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ189,331.9113,525.0092.9 %ผ่าน2,738.52456.0083.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ18,464.24117,318.01-535.4 %ไม่ผ่าน9,769.267,367.6324.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ14,768.3510,587.0928.3 %ผ่าน2,224.26940.0057.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ10,760.842,836.0073.6 %ผ่าน1,625.46939.5542.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ79,528.9869,625.3112.5 %ไม่ผ่าน18,889.988,657.7854.2 %ผ่าน
รวม 1,862,062 1,234,432 33.71 % ผ่าน 152,691 97,721 36.00 % ผ่าน