สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท10,041.604,834.0051.9 %ผ่าน548.23728.40-32.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท121,671.1662,046.5949.0 %ผ่าน760.74626.9417.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท16,362.1523,504.00-43.6 %ไม่ผ่าน2,230.14776.9265.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท13,553.5111,760.0013.2 %ไม่ผ่าน1,960.50393.6479.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท55,074.2271,524.00-29.9 %ไม่ผ่าน3,853.142,051.3746.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์8,316.224,676.0043.8 %ผ่าน326.82529.63-62.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์5,647.793,267.0042.2 %ผ่าน306.13639.74-109.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี6,984.494,723.0032.4 %ผ่าน410.52144.8164.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา8,183.354,701.0042.6 %ผ่าน304.56414.80-36.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,148.861,331.0057.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา6,022.656,114.00-1.5 %ไม่ผ่าน488.94134.3072.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท20,756.5929,433.00-41.8 %ไม่ผ่าน2,776.262,553.558.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา7,030.383,471.0050.6 %ผ่าน1,074.00998.897.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท8,832.416,573.0025.6 %ผ่าน1,341.92522.5061.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท21,322.8913,524.0036.6 %ผ่าน2,998.602,062.0831.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท20,663.5725,928.36-25.5 %ไม่ผ่าน2,583.421,462.4043.4 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 121,115,799.80108,842.0090.2 %ผ่าน57,976.5219,000.0067.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท11,545.588,786.0023.9 %ผ่าน1,780.921,403.1521.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท34,984.5127,428.0021.6 %ผ่าน4,715.164,886.69-3.6 %ไม่ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท168,137.48102,140.6039.3 %ผ่าน9,393.902,035.6778.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท11,932.7419,642.70-64.6 %ไม่ผ่าน2,501.23838.6766.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท21,727.0530,743.05-41.5 %ไม่ผ่าน4,686.18258.4694.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท25,048.7223,449.006.4 %ไม่ผ่าน3,905.102,585.2433.8 %ผ่าน
ส.ป.ก.ชัยนาท16,605.8116,200.002.4 %ไม่ผ่าน2,379.84379.6284.0 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 721,993.8213,008.9040.9 %ผ่าน5,241.649,811.13-87.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท171,755.0091,096.4847.0 %ผ่าน3,577.44859.6776.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท16,195.891,302.0092.0 %ผ่าน2,499.302,201.6811.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท16,089.739,636.0040.1 %ผ่าน2,050.50283.3486.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท10,046.136,629.0034.0 %ผ่าน1,570.10930.3940.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท27,131.3723,432.0913.6 %ไม่ผ่าน2,539.521,110.4856.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชัยนาท35,558.1818,175.6548.9 %ผ่าน3,956.685,299.21-33.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท35,325.1525,225.0028.6 %ผ่าน4,415.762,699.4938.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท17,034.9516,354.004.0 %ไม่ผ่าน1,399.681,170.5016.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท56,367.3768,190.49-21.0 %ไม่ผ่าน3,517.56462.2086.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท25,108.1322,485.0010.4 %ไม่ผ่าน2,280.043,002.00-31.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท16,515.3523,124.25-40.0 %ไม่ผ่าน2,419.642,475.06-2.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท45,134.9528,138.0037.7 %ผ่าน3,477.521,929.6944.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท17,149.0017,268.00-0.7 %ไม่ผ่าน2,735.101,754.4135.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท17,573.8618,621.00-6.0 %ไม่ผ่าน1,661.28137.7591.7 %ผ่าน
สพ.ชัยนาท19,410.867,709.0060.3 %ผ่าน1,960.64784.2460.0 %ผ่าน
รจจ.ชัยนาท 329,768.13211,292.4735.9 %ผ่าน2,616.21729.1072.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท15,982.5817,106.10-7.0 %ไม่ผ่าน1,481.64382.5674.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท18,074.8515,414.0014.7 %ไม่ผ่าน1,950.701,104.3543.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท51,683.9126,324.0149.1 %ผ่าน5,584.83753.6886.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท10,745.256,869.0036.1 %ผ่าน1,601.40734.3054.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท28,061.7827,585.901.7 %ไม่ผ่าน2,918.761,183.2959.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท14,430.1311,890.0017.6 %ไม่ผ่าน2,200.201,122.8249.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท15,850.9821,510.05-35.7 %ไม่ผ่าน1,840.921,248.8632.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท322,180.0662,162.6580.7 %ผ่าน3,713.302,168.8941.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท33,990.8718,495.4345.6 %ผ่าน1,891.771,889.480.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม164,810.8372,064.0056.3 %ผ่าน2,183.233,576.47-63.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท306,244.56114,888.7462.5 %ผ่าน24,166.804,887.3579.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท256,592.91574,159.00-123.8 %ไม่ผ่าน8,861.161,905.1178.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท56,154.6998,468.01-75.4 %ไม่ผ่าน8,075.414,916.6639.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 14,659.009,245.4136.9 %ผ่าน2,090.421,584.3224.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท11,135.145,686.0048.9 %ผ่าน1,126.741,219.23-8.2 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท331,688.1339,334.8488.1 %ผ่าน16,795.4015,923.975.2 %ไม่ผ่าน
รวม 4,269,837 2,337,532 45.25 % ผ่าน 243,704 125,669 48.43 % ผ่าน