สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,333,470.801,118,608.6016.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 1,333,471 1,118,609 16.11 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน