สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์444,443.81544,000.00-22.4 %ไม่ผ่าน2,415.95559.5076.8 %ผ่าน
รวม 444,444 544,000 -22.40 % ไม่ผ่าน 2,416 560 76.84 % ผ่าน