สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี388,120.13324,768.0016.3 %ไม่ผ่าน1,275.27980.6423.1 %ผ่าน
รวม 388,120 324,768 16.32 % ไม่ผ่าน 1,275 981 23.10 % ผ่าน