สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี480,342.63564,724.00-17.6 %ไม่ผ่าน2,328.944,063.93-74.5 %ไม่ผ่าน
รวม 480,343 564,724 -17.57 % ไม่ผ่าน 2,329 4,064 -74.50 % ไม่ผ่าน