สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต547,151.75663,021.00-21.2 %ไม่ผ่าน4,879.483,689.0624.4 %ผ่าน
รวม 547,152 663,021 -21.18 % ไม่ผ่าน 4,879 3,689 24.40 % ผ่าน