สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง292,645.63196,689.9532.8 %ผ่าน1,340.84429.3168.0 %ผ่าน
รวม 292,646 196,690 32.79 % ผ่าน 1,341 429 67.98 % ผ่าน