สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร39,200.9463,000.00-60.7 %ไม่ผ่าน974.54433.1355.6 %ผ่าน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร69,293.21135,000.00-94.8 %ไม่ผ่าน341.43551.49-61.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ31.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์34,331.6963,000.00-83.5 %ไม่ผ่าน142.4560.1257.8 %ผ่าน
รวม 142,826 261,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,458 1,045 0.00 % รายงานไม่ครบ