สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์469,107.22518,000.00-10.4 %ไม่ผ่าน2,415.30580.3176.0 %ผ่าน
รวม 469,107 518,000 -10.42 % ไม่ผ่าน 2,415 580 75.97 % ผ่าน