สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี396,228.66348,381.0012.1 %ไม่ผ่าน1,279.791,318.58-3.0 %ไม่ผ่าน
รวม 396,229 348,381 12.08 % ไม่ผ่าน 1,280 1,319 -3.03 % ไม่ผ่าน