สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์259,592.19146,997.0043.4 %ผ่าน1,596.343,358.83-110.4 %ไม่ผ่าน
รวม 259,592 146,997 43.37 % ผ่าน 1,596 3,359 -110.41 % ไม่ผ่าน