สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง265,078.28213,134.0219.6 %ไม่ผ่าน1,338.58488.6163.5 %ผ่าน
รวม 265,078 213,134 19.60 % ไม่ผ่าน 1,339 489 63.50 % ผ่าน