สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร39,895.9971,000.00-78.0 %ไม่ผ่าน974.541,062.30-9.0 %ไม่ผ่าน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร66,110.24170,000.00-157.1 %ไม่ผ่าน341.43604.66-77.1 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ108.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์48,660.5671,000.00-45.9 %ไม่ผ่าน142.45197.39-38.6 %ไม่ผ่าน
รวม 154,667 312,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,458 1,864 0.00 % รายงานไม่ครบ