สรุปผลการลดใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 81 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย450.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร1100.00 %100.00 %0.60 %30.52 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยบูรพา30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยมหิดล380.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1100.00 %0.00 %33.73 %0.00 %ผ่านไม่ประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง2437.50 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช110.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1100.00 %100.00 %-320.40 %89.52 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2100.00 %50.00 %18.08 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1100.00 %100.00 %6.41 %-29.77 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยนครพนม20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1100.00 %100.00 %9.62 %-20.48 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1100.00 %100.00 %54.58 %69.36 %ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี1100.00 %100.00 %-72.52 %-98.09 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1100.00 %100.00 %53.69 %-168.20 %ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบไม่ประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต1100.00 %100.00 %-16.24 %30.92 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี1100.00 %100.00 %31.04 %-4.35 %ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง1100.00 %100.00 %3.28 %44.35 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1100.00 %100.00 %6.31 %-332.91 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1100.00 %100.00 %-245.95 %25.37 %ไม่ผ่านผ่าน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร728.57 %42.85 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์1631.25 %31.25 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ290.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน2114.28 %14.28 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยพะเยา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ