สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2565
 
  จังหวัด: