สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองเลย19,982.8316,076.5019.5 %ไม่ผ่าน5,052.5317,053.25-237.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองวังสะพุง4,823.752,931.0039.2 %ผ่าน3,274.54395.9487.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงคาน20,683.1911,451.3844.6 %ผ่าน3,273.941,532.3053.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงกลม28,848.263,138.0089.1 %ผ่าน1,969.73580.3370.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านซ้าย5,883.062,720.0053.8 %ผ่าน3,366.401,686.7549.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลี่20,778.492,920.0085.9 %ผ่าน1,230.12662.8846.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาด้วง9,829.684,681.6052.4 %ผ่าน1,584.31868.8045.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาแห้ว2,296.114,887.00-112.8 %ไม่ผ่าน2,359.78716.2569.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาอ้อ11,478.425,993.4347.8 %ผ่าน2,434.89441.8881.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำสวย5,881.492,562.4556.4 %ผ่าน2,294.99205.3891.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากชม13,912.481,862.0086.6 %ผ่าน1,934.581,275.6734.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูกระดึง5,759.666,172.52-7.2 %ไม่ผ่าน1,780.801,253.9829.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูเรือ4,764.963,276.3431.2 %ผ่าน6,547.622,236.9565.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหิน11,951.6736,285.00-203.6 %ไม่ผ่าน1,949.702,270.00-16.4 %ไม่ผ่าน
อบจ. เลย17,567.2313,556.4422.8 %ผ่าน7,863.271,214.0184.6 %ผ่าน
อบต. เมือง8,852.315,393.2539.1 %ผ่าน1,647.732,554.37-55.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กกดู่2,597.05965.0062.8 %ผ่าน1,366.20475.0065.2 %ผ่าน
อบต. เสี้ยว3,721.463,300.0011.3 %ไม่ผ่าน793.96755.504.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาอาน9,445.035,664.6740.0 %ผ่าน5,805.303,332.2542.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโป่ง9,781.155,689.4541.8 %ผ่าน1,471.452,744.85-86.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดินดำ14,892.966,765.6854.6 %ผ่าน2,003.612,005.30-0.1 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำสวย4,990.453,667.1426.5 %ผ่าน2,599.491,175.2354.8 %ผ่าน
อบต. ชัยพฤกษ์6,592.682,375.0064.0 %ผ่าน1,042.59937.5110.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม18,222.2717,405.624.5 %ไม่ผ่าน15,136.97643.7595.7 %ผ่าน
อบต.ศรีสองรักษ์4,854.003,709.0323.6 %ผ่าน2,496.33363.6685.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง2,387.59651.0072.7 %ผ่าน1,017.92520.6048.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี2,609.741,876.0028.1 %ผ่าน960.36474.0350.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดอกคำ3,498.326,594.00-88.5 %ไม่ผ่าน1,699.791,428.2816.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าสะอาด4,605.272,237.0051.4 %ผ่าน997.96324.7667.5 %ผ่าน
อบต. ท่าสวรรค์2,736.948,084.79-195.4 %ไม่ผ่าน992.00321.3567.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน3,572.722,701.0024.4 %ผ่าน1,613.63974.2139.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุ27,496.127,833.2971.5 %ผ่าน2,051.501,811.1811.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นาซ่าว8,293.673,584.7956.8 %ผ่าน1,840.731,187.5035.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาแก้ว2,855.574,918.64-72.2 %ไม่ผ่าน1,405.001,490.36-6.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากตม3,324.552,642.9320.5 %ผ่าน1,367.180.9599.9 %ผ่าน
อบต. บุฮม4,891.932,415.1750.6 %ผ่าน1,528.191,245.2618.5 %ไม่ผ่าน
อบต. จอมศรี13,146.662,789.0078.8 %ผ่าน14,540.45788.6494.6 %ผ่าน
อบต. หาดทรายขาว6,879.483,428.0050.2 %ผ่าน1,382.23327.3576.3 %ผ่าน
อบต. นครหงษ์18,826.851.00100.0 %ผ่าน1,726.551.8599.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสา2,969.041,887.0036.4 %ผ่าน2,165.79588.0972.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์10,151.341,858.2081.7 %ผ่าน1,730.69650.0062.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยบ่อซืน6,522.153,422.0047.5 %ผ่าน1,779.28801.7754.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยพิชัย3,428.893,064.1010.6 %ไม่ผ่าน1,882.51952.5749.4 %ผ่าน
อบต. ชมเจริญ18,238.281,620.0091.1 %ผ่าน1,717.55865.7049.6 %ผ่าน
อบต. ปากหมัน3,247.011,786.0045.0 %ผ่าน1,675.12810.7751.6 %ผ่าน
อบต. นาดี5,296.172,298.0056.6 %ผ่าน2,082.25362.4282.6 %ผ่าน
อบต. โคกงาม6,478.471,258.0080.6 %ผ่าน1,703.71478.4571.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง6,324.921,248.0080.3 %ผ่าน1,889.03605.0868.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม34,027.254,191.1387.7 %ผ่าน3,130.54504.7683.9 %ผ่าน
อบต. กกสะทอน2,435.282,223.008.7 %ไม่ผ่าน1,794.191,175.1434.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง3,530.451,705.0051.7 %ผ่าน1,742.79587.7666.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว4,505.261,134.0074.8 %ผ่าน1,582.40482.4069.5 %ผ่าน
อบต. นาหอ7,560.241,937.0074.4 %ผ่าน1,580.15222.0086.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง2,426.231,365.0043.7 %ผ่าน2,116.50612.7971.0 %ผ่าน
อบต.นามาลา4,449.251,554.0065.1 %ผ่าน2,834.23571.6879.8 %ผ่าน
อบต. เหล่ากอหก2,181.04952.0056.4 %ผ่าน6,258.40694.1388.9 %ผ่าน
อบต. ท่าศาลา5,389.52971.4082.0 %ผ่าน1,288.15186.8985.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร่องจิก4,362.935,917.00-35.6 %ไม่ผ่าน1,554.591,073.8630.9 %ผ่าน
อบต. ปลาบ่า3,341.23930.0072.2 %ผ่าน1,227.81764.1137.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่5,573.791,889.2066.1 %ผ่าน1,258.53488.6761.2 %ผ่าน
อบต. หนองผือ5,393.583,185.0040.9 %ผ่าน1,487.86925.1037.8 %ผ่าน
อบต. อาฮี3,610.463,158.6612.5 %ไม่ผ่าน1,494.14382.5074.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม2,155.193,141.09-45.7 %ไม่ผ่าน1,357.06435.9067.9 %ผ่าน
อบต. โคกใหญ่5,550.621,770.2268.1 %ผ่าน1,331.011,118.5516.0 %ไม่ผ่าน
อบต. วังสะพุง4,300.871,931.0055.1 %ผ่าน1,097.861,046.054.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรายขาว1,619.22758.5653.2 %ผ่าน1,101.201,628.98-47.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้าปล้อง12,744.777,380.9542.1 %ผ่าน1,806.852,193.36-21.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองงิ้ว2,932.121,331.0054.6 %ผ่าน930.19475.0048.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากปวน3,821.136,054.73-58.5 %ไม่ผ่าน1,173.34782.0933.3 %ผ่าน
อบต. ผาน้อย12,086.013,797.4668.6 %ผ่าน1,336.501,757.50-31.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ผาบิ้ง8,176.4621,197.04-159.2 %ไม่ผ่าน1,173.51548.5653.3 %ผ่าน
อบต. เขาหลวง4,713.553,238.0231.3 %ผ่าน2,184.701,621.9725.8 %ผ่าน
อบต. โคกขมิ้น8,265.893,827.8753.7 %ผ่าน1,387.28520.9562.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสงคราม4,695.544,160.0011.4 %ไม่ผ่าน1,256.421,261.53-0.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ศรีฐาน4,735.339,412.00-98.8 %ไม่ผ่าน2,278.11825.9063.7 %ผ่าน
อบต. ผานกเค้า4,840.714,156.0914.1 %ไม่ผ่าน2,876.92553.3680.8 %ผ่าน
อบต. ภูกระดึง4,731.812,203.1953.4 %ผ่าน1,798.07320.2682.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยส้ม2,720.793,824.73-40.6 %ไม่ผ่าน1,476.26346.4276.5 %ผ่าน
อบต. ภูหอ2,583.542,221.2614.0 %ไม่ผ่าน1,458.33286.5380.4 %ผ่าน
อบต. หนองคัน5,921.403,988.8132.6 %ผ่าน1,374.76353.6574.3 %ผ่าน
อบต. ห้วยสีเสียด5,080.375,440.83-7.1 %ไม่ผ่าน1,563.69338.3778.4 %ผ่าน
อบต. เลยวังไสย์1,800.46828.0054.0 %ผ่าน1,547.28360.5576.7 %ผ่าน
อบต. แก่งศรีภูมิ3,885.462,850.1926.6 %ผ่าน2,393.02344.7685.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว4,290.301,796.0058.1 %ผ่าน2,077.28540.1674.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง1,977.753,360.50-69.9 %ไม่ผ่าน3,096.12875.5071.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนปอแดง5,343.466,353.00-18.9 %ไม่ผ่าน3,103.741,543.5050.3 %ผ่าน
อบต. โนนป่าซาง3,073.945,175.00-68.4 %ไม่ผ่าน6,153.11497.9291.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเพิ่ม23,369.491,030.0095.6 %ผ่าน1,759.37394.2577.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเอราวัณ26,879.725,160.0880.8 %ผ่าน1,640.111,416.0713.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง7,760.165,551.0228.5 %ผ่าน3,774.011,857.3650.8 %ผ่าน
อบต.ผาสามยอด8,233.444,100.0050.2 %ผ่าน1,922.64616.2367.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์318,597.59230,146.0027.8 %ผ่าน1,176.84575.5151.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน5,935.383,571.9439.8 %ผ่าน1,853.80237.1787.2 %ผ่าน
อบต.ตาดข่า2,797.071,842.0034.1 %ผ่าน1,273.96239.7881.2 %ผ่าน
อบต.ปวนพุ4,297.326,245.00-45.3 %ไม่ผ่าน2,059.56636.5069.1 %ผ่าน
อบต. น้ำหมาน5,711.451,883.0067.0 %ผ่าน749.89547.4227.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสองรัก3,679.562,343.9036.3 %ผ่าน1,877.52178.9590.5 %ผ่าน
อบต.สานตม14,395.561,253.0091.3 %ผ่าน1,379.65343.0275.1 %ผ่าน
อบต.แสงภา3,015.321,313.0056.5 %ผ่าน2,793.06565.3279.8 %ผ่าน
อบต.หนองบัว4,292.671,362.0068.3 %ผ่าน1,678.72598.7864.3 %ผ่าน
อบต.ลาดค่าง3,538.411,394.0060.6 %ผ่าน1,373.1727.9898.0 %ผ่าน