สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครลำปาง45,749.5434,536.0024.5 %ผ่าน5,353.921,482.0072.3 %ผ่าน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร29,908.64316.9198.9 %ผ่าน6,065.9112,826.49-111.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองพิชัย20,483.9711,288.3444.9 %ผ่าน1,775.802,760.34-55.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองล้อมแรด10,651.3113,928.00-30.8 %ไม่ผ่าน3,265.432,579.5921.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเสริมงาม92,838.975,212.4494.4 %ผ่าน1,554.46678.5756.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม32,439.555,052.0084.4 %ผ่าน1,142.67314.6972.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว11,507.0713,198.05-14.7 %ไม่ผ่าน1,696.292,030.23-19.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่10,314.962,003.8680.6 %ผ่าน6,788.01457.9093.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว41,510.879,395.0077.4 %ผ่าน3,011.711,651.0145.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปุ9,044.627,949.5812.1 %ไม่ผ่าน2,168.371,192.5045.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่พริก3,423.602,111.7138.3 %ผ่าน1,902.85850.0055.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเหนือ17,313.314,100.0076.3 %ผ่าน2,212.24329.7185.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสบปราบ23,410.894,057.8682.7 %ผ่าน1,281.061,219.004.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้างฉัตร10,816.075,864.0045.8 %ผ่าน3,080.381,186.7761.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง171,405.0368,041.8060.3 %ผ่าน9,283.9619,421.90-109.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเสด็จ8,978.033,500.0061.0 %ผ่าน1,044.331,370.00-31.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย76,297.324,608.3694.0 %ผ่าน15,769.021,558.6490.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งฝาย59,381.725,066.0091.5 %ผ่าน930.79690.7525.8 %ผ่าน
อบต. บ้านเอื้อม30,428.642,739.0091.0 %ผ่าน1,059.80384.9463.7 %ผ่าน
อบต. บ้านเป้า7,841.306,537.0016.6 %ไม่ผ่าน868.07814.156.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านค่า7,296.473,206.2756.1 %ผ่าน969.78528.8445.5 %ผ่าน
อบต. บ่อแฮ้ว8,241.146,247.3924.2 %ผ่าน950.572.8599.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นธงชัย57,830.257,682.1386.7 %ผ่าน1,125.722,483.10-120.6 %ไม่ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนา10,450.772,818.0073.0 %ผ่าน790.05881.70-11.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บุญนาคพัฒนา46,190.305,267.4888.6 %ผ่าน900.401,379.15-53.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านดง10,748.174,531.1657.8 %ผ่าน1,511.07607.0559.8 %ผ่าน
อบต. นาสัก6,564.021,287.0480.4 %ผ่าน1,415.091,631.60-15.3 %ไม่ผ่าน
อบต. จางเหนือ5,979.162,233.3662.6 %ผ่าน1,700.251,377.5019.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่เมาะ42,780.1715,880.9962.9 %ผ่าน3,341.523,476.16-4.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด3,511.523,477.001.0 %ไม่ผ่าน1,674.482,577.57-53.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำปางหลวง3,248.202,250.0030.7 %ผ่าน1,271.78281.5377.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาแก้ว94,051.674,418.0395.3 %ผ่าน1,423.401,509.08-6.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไหล่หิน3,061.953,195.25-4.4 %ไม่ผ่าน2,092.47448.4078.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังพร้าว13,441.403,400.0074.7 %ผ่าน2,026.84736.2063.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลา6,518.585,044.0022.6 %ผ่าน1,047.54420.6059.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว28,474.054,802.9883.1 %ผ่าน835.44534.5236.0 %ผ่าน
อบต. นาแส่ง46,898.563,751.0592.0 %ผ่าน1,045.36672.7035.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าผาไม่ครบ2,225.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ใหม่พัฒนา6,064.262,567.8557.7 %ผ่าน860.76351.5059.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งงาม3,601.842,970.0017.5 %ไม่ผ่าน1,228.72317.0874.2 %ผ่าน
อบต. เสริมขวา54,726.852,542.8695.4 %ผ่าน1,482.05304.1879.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย27,129.843,591.1286.8 %ผ่าน1,305.50392.3869.9 %ผ่าน
อบต. เสริมกลาง35,901.552,909.0091.9 %ผ่าน1,176.82320.9172.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ5,947.226,011.84-1.1 %ไม่ผ่าน3,286.931,146.3365.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลวงใต้6,688.122,807.0458.0 %ผ่าน1,365.08994.2327.2 %ผ่าน
อบต. บ้านโป่ง2,933.392,448.0016.5 %ไม่ผ่าน1,564.32665.1657.5 %ผ่าน
อบต. บ้านร้องไม่ครบ2,377.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ473.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปงเตา3,776.392,383.4436.9 %ผ่าน1,796.17766.1057.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 31,116.292,403.0092.3 %ผ่าน1,639.02650.1860.3 %ผ่าน
อบต. บ้านอ้อน5,032.422,865.0043.1 %ผ่าน1,620.09409.2274.7 %ผ่าน
อบต. บ้านแหง34,549.832,674.1392.3 %ผ่าน1,706.49451.2573.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด2,811.981,579.5043.8 %ผ่าน1,750.61438.6574.9 %ผ่าน
อบต. แม่ตีบไม่ครบ3,280.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ695.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แจ้ห่ม30,233.612,561.1091.5 %ผ่าน1,401.56332.3276.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสา275,027.192,222.0099.2 %ผ่าน1,625.541,119.7531.1 %ผ่าน
อบต. ปงดอน27,877.402,222.0092.0 %ผ่าน1,592.05527.1066.9 %ผ่าน
อบต. แม่สุก6,458.003,175.0050.8 %ผ่าน2,876.79473.9683.5 %ผ่าน
อบต. เมืองมาย2,136.831,603.0025.0 %ผ่าน1,558.69611.7560.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง11,716.322,094.2682.1 %ผ่าน1,777.49425.9576.0 %ผ่าน
อบต. วิเชตนคร3,377.024,640.00-37.4 %ไม่ผ่าน1,197.181,409.00-17.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งฮั้ว30,735.462,308.0092.5 %ผ่าน1,904.70218.0088.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้16,390.041,173.8592.8 %ผ่าน1,803.79222.2887.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะไม่ครบ4,195.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,359.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังทอง42,414.122,279.0094.6 %ผ่าน9,795.53620.0093.7 %ผ่าน
อบต. วังซ้าย25,936.863,145.0087.9 %ผ่าน1,750.33309.9882.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว30,717.661,289.0095.8 %ผ่าน1,993.23480.0675.9 %ผ่าน
อบต. วังทรายคำ30,303.782,830.0090.7 %ผ่าน1,712.79362.3278.8 %ผ่าน
อบต. แม่วะ21,520.874,620.6178.5 %ผ่าน2,870.71765.6373.3 %ผ่าน
อบต. แม่ปะ8,597.462,557.2570.3 %ผ่าน2,249.51388.2582.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่มอก4,261.913,941.907.5 %ไม่ผ่าน2,026.32391.4080.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงมอก59,260.065,383.4690.9 %ผ่าน4,368.48319.0892.7 %ผ่าน
อบต. นาโป่ง2,605.181,870.8028.2 %ผ่าน2,104.08321.1084.7 %ผ่าน
อบต. แม่ถอด31,015.792,861.0090.8 %ผ่าน2,759.64418.9584.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเถินบุรี4,676.7211,347.00-142.6 %ไม่ผ่าน1,937.70937.6551.6 %ผ่าน
อบต. แม่พริก2,862.752,474.0013.6 %ไม่ผ่าน2,412.90472.6880.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง39,539.012,032.0094.9 %ผ่าน2,038.65642.8568.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ทะ27,005.535,935.3878.0 %ผ่าน1,273.56888.8030.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาครัว11,563.266,340.9645.2 %ผ่าน3,441.71873.0074.6 %ผ่าน
อบต. บ้านกิ่ว7,116.791,628.5077.1 %ผ่าน907.00307.0866.1 %ผ่าน
อบต. บ้านบอม6,651.332,565.0061.4 %ผ่าน900.10603.4233.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำโจ้8,039.299,082.08-13.0 %ไม่ผ่าน1,594.19350.5078.0 %ผ่าน
อบต. ดอนไฟ97,211.102,760.1297.2 %ผ่าน1,029.07295.2871.3 %ผ่าน
อบต. หัวเสือไม่ครบ3,798.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ813.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินไม่ครบ2,633.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ417.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสิริราช7,216.382,379.0067.0 %ผ่าน1,891.65775.0059.0 %ผ่าน
อบต. สบปราบ50,115.333,071.9593.9 %ผ่าน1,370.45168.0987.7 %ผ่าน
อบต. สมัย32,495.942,087.0593.6 %ผ่าน1,373.26120.0691.3 %ผ่าน
อบต. แม่กัวะ7,621.512,629.3565.5 %ผ่าน1,426.31773.3345.8 %ผ่าน
อบต. นายาง51,359.212,880.9994.4 %ผ่าน3,100.12346.7988.8 %ผ่าน
อบต. หนองหล่ม8,309.192,715.0067.3 %ผ่าน980.46308.3868.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองยาว6,845.875,550.5318.9 %ไม่ผ่าน1,324.8796.8192.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปงยางคก6,289.774,178.7433.6 %ผ่าน2,088.251,481.2629.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงตาล7,966.686,249.0021.6 %ผ่าน1,438.58783.2545.6 %ผ่าน
อบต. แม่สัน8,383.172,766.2467.0 %ผ่าน892.93484.6545.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วไม่ครบ23.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,091.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองปาน16,628.482,754.4183.4 %ผ่าน1,393.491,122.3519.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านขอ42,999.413,107.4392.8 %ผ่าน1,878.81732.0961.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งกว๋าว10,782.342,905.1673.1 %ผ่าน1,791.731,515.5815.4 %ไม่ผ่าน
อบต. แจ้ซ้อน11,137.131,765.0084.2 %ผ่าน1,793.571,970.77-9.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวเมือง11,967.233,020.0074.8 %ผ่าน1,704.35466.6572.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล25,123.746,116.0075.7 %ผ่าน1,344.461,204.0510.4 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านแลง2,748.413,624.00-31.9 %ไม่ผ่าน1,119.651,450.75-29.6 %ไม่ผ่าน