สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองแพร่31,073.4120,949.8032.6 %ผ่าน3,014.406,043.18-100.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเด่นชัย28,438.086,929.1375.6 %ผ่าน1,961.782,382.25-21.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง15,782.954,360.7072.4 %ผ่าน923.781,701.90-84.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปิน19,231.593,528.6981.7 %ผ่าน1,387.91960.5030.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่อแฮ11,332.886,477.4142.8 %ผ่าน3,198.102,129.0033.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จั๊ว20,419.025,432.1473.4 %ผ่าน10,390.74795.9092.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย19,505.527,728.3760.4 %ผ่าน2,049.501,625.0020.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร้องกวาง61,433.827,519.9187.8 %ผ่าน1,673.631,125.7532.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังชิ้น7,732.664,385.7943.3 %ผ่าน2,548.31523.7079.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสอง13,553.156,163.7254.5 %ผ่าน3,266.091,995.7138.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสูงเม่น6,288.543,560.7543.4 %ผ่าน2,326.211,273.8545.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่9,370.254,442.1652.6 %ผ่าน1,492.131,397.806.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่202,654.3838,993.3180.8 %ผ่าน8,750.865,157.2741.1 %ผ่าน
อบต. นาจักร11,446.0083,493.21-629.5 %ไม่ผ่าน937.351,799.75-92.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่าแดง7,684.991,272.9083.4 %ผ่าน1,190.74549.3553.9 %ผ่าน
อบต. เหมืองหม้อ6,409.494,559.0928.9 %ผ่าน1,751.481,151.6034.2 %ผ่าน
อบต. วังธง9,111.322,545.7072.1 %ผ่าน1,677.07273.5083.7 %ผ่าน
อบต. ห้วยม้า17,378.996,307.0063.7 %ผ่าน835.09394.3052.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าแมต15,747.677,685.6851.2 %ผ่าน1,641.781,466.4510.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น7,847.374,786.5339.0 %ผ่าน699.49709.10-1.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน2,613.493,172.30-21.4 %ไม่ผ่าน974.23704.6027.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหงส์8,435.831,565.5081.4 %ผ่าน561.18361.1035.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่คำมี30,953.076,753.4278.2 %ผ่าน1,664.27850.2048.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว14,052.725,076.6063.9 %ผ่าน1,800.31827.9554.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม8,981.803,136.4165.1 %ผ่าน586.54187.0468.1 %ผ่าน
อบต. แม่ยม3,771.311,826.0051.6 %ผ่าน466.15211.8054.6 %ผ่าน
อบต. ร่องฟอง5,641.394,522.0019.8 %ไม่ผ่าน996.321,052.70-5.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา10,426.351,813.5682.6 %ผ่าน1,545.48500.5067.6 %ผ่าน
อบต. ร้องกวาง14,855.812,824.0081.0 %ผ่าน959.49206.9478.4 %ผ่าน
อบต. น้ำเลา6,070.1821.2099.7 %ผ่าน899.83305.4566.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเวียง26,408.785,022.4881.0 %ผ่าน2,994.51784.6573.8 %ผ่าน
อบต. แม่ยางตาล11,082.474,561.4458.8 %ผ่าน1,858.00740.0060.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ2,699.422,523.896.5 %ไม่ผ่าน734.72491.9433.0 %ผ่าน
อบต. ไผ่โทน4,650.552,984.1135.8 %ผ่าน1,262.03986.0021.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยโรง6,835.122,168.0168.3 %ผ่าน1,046.431,511.54-44.4 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ทราย5,648.623,652.1235.3 %ผ่าน1,257.62150.0088.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง7,219.922,373.0067.1 %ผ่าน960.27404.2657.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลานนา6,931.484,266.0038.5 %ผ่าน1,421.131,070.0024.7 %ผ่าน
อบต. บ้านปิน15,487.532,591.0083.3 %ผ่าน1,428.33443.2769.0 %ผ่าน
อบต. ต้าผามอก5,906.585,906.080.0 %ไม่ผ่าน2,466.39843.7165.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงต้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากกาง9,330.455,872.4537.1 %ผ่าน1,156.70346.9070.0 %ผ่าน
อบต. หัวทุ่ง9,830.225,592.0043.1 %ผ่าน1,219.41407.1766.6 %ผ่าน
อบต.ทุ่งแล้ง3,526.633,578.00-1.5 %ไม่ผ่าน1,274.70490.8261.5 %ผ่าน
อบต. บ่อเหล็กลอง6,116.651,849.0069.8 %ผ่าน1,962.37390.4280.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปาน4,763.973,660.0023.2 %ผ่าน1,229.43265.0778.4 %ผ่าน
อบต. สูงเม่น9,219.541,819.0080.3 %ผ่าน513.90106.4279.3 %ผ่าน
อบต. น้ำชำ10,674.815,578.0747.7 %ผ่าน9,232.98527.2394.3 %ผ่าน
อบต. หัวฝาย7,523.414,582.3539.1 %ผ่าน2,515.531,134.3154.9 %ผ่าน
อบต. ดอนมูล11,869.151,693.5985.7 %ผ่าน1,473.83844.5042.7 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า10,752.333,999.4362.8 %ผ่าน1,723.67293.1083.0 %ผ่าน
อบต. บ้านกวาง14,941.573,951.0073.6 %ผ่าน760.41179.0076.5 %ผ่าน
อบต. บ้านปง30,586.172,768.0091.0 %ผ่าน741.302.8599.6 %ผ่าน
อบต. บ้านกาศ3,280.423,159.233.7 %ไม่ผ่าน2,110.19267.8087.3 %ผ่าน
อบต. ร่องกาศ16,299.336,213.0461.9 %ผ่าน2,469.57846.3065.7 %ผ่าน
อบต. สบสาย5,431.454,677.2113.9 %ไม่ผ่าน677.40312.7153.8 %ผ่าน
อบต. เวียงทอง12,238.908,711.5028.8 %ผ่าน1,084.09455.5058.0 %ผ่าน
อบต. พระหลวง5,796.942,469.6057.4 %ผ่าน624.12541.0013.3 %ไม่ผ่าน
อบต. เด่นชัย35,816.732,188.4193.9 %ผ่าน743.4364.6091.3 %ผ่าน
อบต. แม่จั๊วะ11,510.911,259.0089.1 %ผ่าน4,631.88143.4096.9 %ผ่าน
อบต. ไทรย้อย17,761.076,569.6963.0 %ผ่าน1,424.951,384.852.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยไร่3,157.992,067.0034.5 %ผ่าน2,345.50205.1591.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย23,523.632,768.2888.2 %ผ่าน6,641.09404.6093.9 %ผ่าน
อบต. บ้านหนุน8,417.282,961.4664.8 %ผ่าน1,386.62485.0065.0 %ผ่าน
อบต. บ้านกลาง3,544.662,635.0025.7 %ผ่าน1,626.73641.0060.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย3,033.247,277.27-139.9 %ไม่ผ่าน1,536.541,218.9520.7 %ผ่าน
อบต. เตาปูน14,615.339,553.8334.6 %ผ่าน3,941.451,894.0551.9 %ผ่าน
อบต. หัวเมือง32,355.585,992.1081.5 %ผ่าน2,187.12389.4082.2 %ผ่าน
อบต. สะเอียบ6,429.592,534.9960.6 %ผ่าน1,090.49407.0062.7 %ผ่าน
อบต. แดนชุมพล4,955.063,277.5733.9 %ผ่าน880.49312.6564.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งน้าว9,339.662,929.3468.6 %ผ่าน6,043.87124.8697.9 %ผ่าน
อบต. วังชิ้น8,311.024,684.0043.6 %ผ่าน2,522.93248.2090.2 %ผ่าน
อบต. สรอย8,163.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,453.771,539.74-5.9 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่ป้าก8,528.823,025.0064.5 %ผ่าน1,239.55500.6559.6 %ผ่าน
อบต. นาพูนไม่ครบ4,334.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,135.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่พุง6,116.273,791.6538.0 %ผ่าน1,635.42704.0057.0 %ผ่าน
อบต. ป่าสัก7,611.633,236.5757.5 %ผ่าน2,746.88545.0880.2 %ผ่าน
อบต. แม่เกิ๋ง10,652.584,957.5153.5 %ผ่าน1,004.63484.5651.8 %ผ่าน
อบต. แม่คำมี4,170.833,971.884.8 %ไม่ผ่าน591.76112.6081.0 %ผ่าน
อบต. น้ำรัด1,774.382,230.12-25.7 %ไม่ผ่าน915.0871.9092.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง32,410.062,843.0491.2 %ผ่าน625.8481.7086.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม6,064.401,140.0081.2 %ผ่าน569.61142.5075.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว6,997.202,903.3258.5 %ผ่าน957.44233.9575.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ5,540.684,843.7712.6 %ไม่ผ่าน1,233.88114.0090.8 %ผ่าน