สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน9,494.525,353.7843.6 %ผ่าน2,270.096,663.30-193.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนยวม24,523.974,686.0080.9 %ผ่าน1,969.141,755.4510.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปาย13,309.054,683.0264.8 %ผ่าน1,548.58942.9539.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย25,159.2920,208.0319.7 %ไม่ผ่าน3,117.001,100.3064.7 %ผ่าน
อบจ.แม่ฮ่องสอน17,122.6310,906.4636.3 %ผ่าน7,451.123,061.0858.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยโป่ง6,179.842,776.0055.1 %ผ่าน1,140.83831.4727.1 %ผ่าน
อบต. ผาบ่อง71,861.804,910.1593.2 %ผ่าน1,693.171,020.4039.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู5,248.275,402.12-2.9 %ไม่ผ่าน2,110.021,365.2635.3 %ผ่าน
อบต. หมอกจำแป่51,490.37130.0099.7 %ผ่าน998.98361.0063.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยผา3,590.972,703.7024.7 %ผ่าน1,253.11798.5536.3 %ผ่าน
อบต. ห้วยปูลิง2,164.97243.0088.8 %ผ่าน1,270.42439.1765.4 %ผ่าน
อบต. แม่เงา3,006.20914.9969.6 %ผ่าน3,038.06538.6582.3 %ผ่าน
อบต. เมืองปอน2,361.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,038.06535.6482.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย4,858.38559.3088.5 %ผ่าน4,838.70566.0188.3 %ผ่าน
อบต. เวียงใต้10,994.9311,489.00-4.5 %ไม่ผ่าน1,475.49687.5453.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ3,492.701,651.0052.7 %ผ่าน2,274.11469.8579.3 %ผ่าน
อบต. แม่นาเติง5,690.752,626.5053.8 %ผ่าน2,047.34472.8576.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้4,965.832,170.7656.3 %ผ่าน2,286.95478.6279.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งยาว14,650.732,011.3486.3 %ผ่าน2,366.01528.3177.7 %ผ่าน
อบต. เมืองแปง6,090.462,607.8057.2 %ผ่าน2,258.501,400.3038.0 %ผ่าน
อบต. โป่งสา1,441.14480.0066.7 %ผ่าน3,263.46400.7687.7 %ผ่าน
อบต. บ้านกาศ7,734.754,778.5838.2 %ผ่าน2,906.451,102.7962.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้9,057.883,144.2065.3 %ผ่าน2,492.04720.0071.1 %ผ่าน
อบต. แม่คงไม่ครบ3,145.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,040.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่เหาะ3,808.82806.0078.8 %ผ่าน4,647.85506.5089.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ยวม77,660.474,787.0093.8 %ผ่าน2,898.42741.0274.4 %ผ่าน
อบต. เสาหิน1,311.981,352.00-3.1 %ไม่ผ่าน2,650.08603.2577.2 %ผ่าน
อบต. ป่าแป๋3,381.971,080.0068.1 %ผ่าน2,447.26336.1486.3 %ผ่าน
อบต. แม่ลาน้อย2,315.341,917.0017.2 %ไม่ผ่าน1,714.331,066.4637.8 %ผ่าน
อบต. แม่ลาหลวง2,475.822,151.0013.1 %ไม่ผ่าน2,253.89889.7860.5 %ผ่าน
อบต. ท่าผาปุ้ม9,044.311,795.0080.2 %ผ่าน2,125.71723.4166.0 %ผ่าน
อบต. แม่โถ3,162.61614.0080.6 %ผ่าน2,057.50467.3677.3 %ผ่าน
อบต. ห้วยห้อม2,266.81856.0062.2 %ผ่าน2,003.48184.3590.8 %ผ่าน
อบต. แม่นาจางไม่ครบ1,449.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ464.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สันติคีรีไม่ครบ966.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ935.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขุนแม่ลาน้อย1,863.971,125.0039.6 %ผ่าน2,011.73659.3067.2 %ผ่าน
อบต. สบเมย2,405.751,494.0037.9 %ผ่าน2,651.96216.0091.9 %ผ่าน
อบต. แม่คะตวน42,131.677,715.0081.7 %ผ่าน2,973.471,071.0064.0 %ผ่าน
อบต. กองก๋อย2,176.292,227.00-2.3 %ไม่ผ่าน3,695.69628.0083.0 %ผ่าน
อบต. แม่สวด2,257.213,540.00-56.8 %ไม่ผ่าน2,843.341,474.4048.1 %ผ่าน
อบต. ป่าโปง3,179.651,010.0068.2 %ผ่าน2,418.22401.3283.4 %ผ่าน
อบต. แม่สามแลบ8,460.141,091.4087.1 %ผ่าน2,732.48800.0070.7 %ผ่าน
อบต.สบป่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปางมะผ้า2,685.981,048.0061.0 %ผ่าน1,626.49554.8065.9 %ผ่าน
อบต. ถ้ำลอด23,448.741,525.0093.5 %ผ่าน1,813.321,049.1542.1 %ผ่าน
อบต. นาปู่ป้อม2,627.941,129.0057.0 %ผ่าน1,743.47851.2051.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊2,799.34841.0070.0 %ผ่าน1,356.99467.9065.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง5,879.486,893.08-17.2 %ไม่ผ่าน2,095.561,600.5023.6 %ผ่าน
อบต.ขุนยวม3,410.211,256.0063.2 %ผ่าน1,925.041,282.5033.4 %ผ่าน
อบต.แม่อูคอ6,765.341,700.0074.9 %ผ่าน1,608.051,081.9132.7 %ผ่าน