สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมกราคม 2566
 
  จังหวัด: