สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2566
 
  จังหวัด: