สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด: