สรุปผลประเมิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เดือนมีนาคม 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)232,970.20698,965.38-200.0 %ไม่ผ่าน4,476.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 232,970 698,965 -200.02 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ