สรุปผลประเมิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย218,658.44184,991.3115.4 %ไม่ผ่าน3,953.41537.0486.4 %ผ่าน
รวม 218,658 184,991 15.40 % ไม่ผ่าน 3,953 537 86.42 % ผ่าน