สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %53.53 %88.06 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %30.72 %34.15 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %23.73 %85.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %-55.98 %67.75 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %8.52 %19.45 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %61.81 %58.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-8.19 %42.93 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %31.02 %62.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %32.32 %79.29 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %54.03 %18.02 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %23.86 %74.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %34.03 %45.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %84.43 %62.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1163.64 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %75.00 %15.89 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กองทัพบก 101100.00 %97.03 %37.62 %62.75 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %35.66 %54.72 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 1442.86 %42.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-6.31 %61.99 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %13.21 %78.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 8479.49 %82.14 %0.00 %59.51 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมศุลกากร 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %80.41 %77.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %0.00 %87.88 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %0.00 %-19.48 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-71.05 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %49.52 %74.92 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %6.59 %4.52 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %31.67 %61.83 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1361.54 %61.54 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-2.59 %72.03 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 1450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10888.89 %87.96 %-53.07 %78.14 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %31.45 %44.34 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-15.82 %14.98 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %53.05 %70.21 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-7.56 %30.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %12.90 %-7.11 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %0.00 %28.88 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมวิชาการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %7.32 %96.45 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %27.91 %83.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %21.17 %23.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %10.35 %-69.76 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %51.76 %81.78 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-30.89 %81.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทางหลวงชนบท 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %15.13 %71.95 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %20.14 %-25.78 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %48.99 %37.13 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-2.75 %-2.25 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %23.85 %32.42 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %30.01 %15.70 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %41.86 %65.53 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %100.00 %0.00 %87.92 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 60.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-99.72 %56.35 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %34.22 %70.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 2877.78 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %60.18 %82.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %52.03 %74.76 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 10.00 %100.00 %0.00 %88.88 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %38.17 %76.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %24.56 %63.19 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %1.72 %-9.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %18.51 %33.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 3396.97 %96.97 %26.65 %16.66 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %8.85 %53.19 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %33.75 %56.30 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %100.00 %0.00 %38.31 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %60.46 %72.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %42.53 %57.81 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-34.39 %31.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %27.03 %27.55 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %36.95 %28.99 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %87.08 %59.56 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %35.17 %3.10 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %48.53 %16.43 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 944.44 %44.44 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %28.56 %-51.60 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %56.64 %74.43 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %-19.08 %-26.66 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %46.83 %25.07 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %4.29 %-24.95 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %24.26 %38.71 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %77.87 %4.08 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %8.24 %98.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %91.56 %90.03 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.71 %37.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-45.25 %76.25 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-119.35 %65.30 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %2.16 %50.80 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-28.60 %88.30 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %37.78 %88.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %16.01 %49.35 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-7.47 %61.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %16.72 %54.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %10.67 %63.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.17 %76.74 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %10.51 %3.28 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.54 %52.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %13.64 %35.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %50.26 %87.26 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 580.00 %100.00 %3.90 %37.48 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %47.19 %69.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.04 %51.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.86 %71.53 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %18.18 %30.38 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %33.41 %-104.67 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10840.22 %46.30 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %34.59 %36.29 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %71.46 %62.51 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ