สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนธันวาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %57.19 %87.24 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %36.29 %37.42 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %17.67 %87.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %-49.95 %78.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-2.54 %61.38 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %35.69 %76.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %41.12 %87.83 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %48.89 %21.33 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %31.11 %83.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %38.30 %57.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %85.01 %66.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1136.36 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %75.00 %22.01 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กองทัพบก 101100.00 %97.03 %38.81 %63.81 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %37.97 %56.16 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 1435.71 %35.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-4.89 %77.99 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %18.77 %77.84 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 8474.36 %78.57 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมศุลกากร 250.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %0.00 %83.57 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %0.00 %-7.19 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-67.88 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %49.61 %61.66 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %13.14 %5.08 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %36.28 %67.29 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1346.15 %46.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %1.15 %74.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 1450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10883.33 %81.48 %-41.23 %79.33 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %37.07 %35.18 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %52.38 %77.21 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-13.55 %-2.71 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %38.11 %12.85 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %0.00 %40.16 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมวิชาการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %0.00 %7.18 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %24.76 %50.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %16.46 %-124.89 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %52.86 %79.84 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-31.61 %66.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทางหลวงชนบท 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการขนส่งทางราง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %11.44 %-67.93 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %4.52 %33.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %30.11 %27.84 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %36.14 %29.33 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %47.55 %73.74 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %100.00 %0.00 %89.97 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 60.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-96.99 %52.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %38.45 %71.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 2874.07 %64.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %61.40 %89.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %53.93 %90.04 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 10.00 %100.00 %0.00 %81.26 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %41.45 %86.97 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %35.36 %60.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %3.78 %3.74 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %25.14 %56.64 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 3396.97 %96.97 %-385.90 %27.12 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %8.30 %60.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %39.79 %60.02 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %100.00 %0.00 %44.53 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %61.66 %78.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %45.85 %60.69 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-23.26 %12.38 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %34.13 %12.78 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %45.31 %15.92 %ผ่านไม่ผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %92.59 %65.35 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %43.39 %21.94 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %48.81 %27.57 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 944.44 %44.44 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %37.70 %-33.53 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %56.34 %62.47 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %-51.61 %-30.87 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %45.94 %53.80 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %10.13 %26.03 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %39.58 %38.31 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมศิลปากร 6696.97 %98.48 %-1.97 %98.14 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %91.49 %90.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.71 %34.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %86.41 %84.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-120.94 %66.25 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %10.86 %59.03 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-31.70 %91.40 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %43.93 %87.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %22.46 %65.11 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-16.78 %60.18 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %20.90 %50.72 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %21.71 %65.26 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %36.03 %78.59 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %15.79 %5.55 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.78 %55.59 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %57.47 %93.21 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 580.00 %100.00 %9.85 %45.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %35.04 %81.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %5.66 %79.12 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %23.17 %34.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %28.18 %-41.44 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10838.04 %44.44 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %41.85 %49.25 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ