สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน97,592.65129,746.00-32.9 %ไม่ผ่าน1,681.69364.2978.3 %ผ่าน
รวม 97,593 129,746 -32.95 % ไม่ผ่าน 1,682 364 78.34 % ผ่าน