สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)74,845.3470,000.006.5 %ไม่ผ่าน1,259.26354.1971.9 %ผ่าน
รวม 74,845 70,000 6.47 % ไม่ผ่าน 1,259 354 71.87 % ผ่าน