สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 107,268.99141,026.00-31.5 %ไม่ผ่าน1,814.27534.4870.5 %ผ่าน
รวม 107,269 141,026 -31.47 % ไม่ผ่าน 1,814 534 70.54 % ผ่าน