สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองบัญชาการกองทัพไทย 709,095.63467,585.0034.1 %ผ่าน33,519.4125,313.3524.5 %ผ่าน
กรมการสื่อสารทหาร439,980.81370,477.0015.8 %ไม่ผ่าน28,086.2620,128.5728.3 %ผ่าน
กรมแผนที่ทหาร272,508.75228,997.0016.0 %ไม่ผ่าน5,211.732,792.7046.4 %ผ่าน
กรมยุทธบริการทหาร165,756.19166,139.00-0.2 %ไม่ผ่าน2,290.632,552.25-11.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.)57,608.8610,000.0082.6 %ผ่าน20,608.04343.9598.3 %ผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 73,645.8457,000.0022.6 %ผ่าน20,848.88997.5095.2 %ผ่าน
ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย49,223.9726,620.0045.9 %ผ่าน21,164.242,043.5090.3 %ผ่าน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย527,278.81369,634.0029.9 %ผ่าน9,105.781,875.0079.4 %ผ่าน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ381,056.59261,427.0031.4 %ผ่าน15,694.6517,854.90-13.8 %ไม่ผ่าน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา138,021.98479,085.00-247.1 %ไม่ผ่าน23,187.8651,002.75-120.0 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร117,896.91108,502.008.0 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ599,243.25518,511.4113.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ80,816.8358,000.0028.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 3,612,135 3,121,978 13.57 % ไม่ผ่าน 179,717 124,904 30.50 % ผ่าน