สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 107,270.9193,462.6012.9 %ไม่ผ่าน1,652.481,131.9231.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่126,812.3699,080.0021.9 %ผ่าน5,123.821,697.2066.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน32,768.5130,299.017.5 %ไม่ผ่าน2,471.22499.5579.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น81,016.9523,995.8170.4 %ผ่าน2,135.83815.6061.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี115,255.5930,342.0073.7 %ผ่าน930.21474.8549.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา88,972.0652,608.0040.9 %ผ่าน2,920.53292.4290.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี60,801.9139,834.4034.5 %ผ่าน2,180.88568.1174.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี675,764.251,076,000.00-59.2 %ไม่ผ่าน4,786.072,953.0438.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่96,234.90101,820.00-5.8 %ไม่ผ่าน4,244.901,290.7569.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี164,169.63336,720.00-105.1 %ไม่ผ่าน1,294.981,247.773.6 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี896,312.00245,133.0072.7 %ผ่าน1,317.381,216.817.6 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี183,546.11406,215.00-121.3 %ไม่ผ่าน2,095.022,592.70-23.8 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง133,150.4133,239.7375.0 %ผ่าน2,609.97389.1885.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี182,385.84143,772.0021.2 %ผ่าน2,933.12886.4769.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี184,765.06249,414.00-35.0 %ไม่ผ่าน2,760.54753.0172.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี172,929.61329,441.00-90.5 %ไม่ผ่าน4,196.16315.8092.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,467,155.802,628,381.00-79.1 %ไม่ผ่าน9,936.021,386.0086.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง43,032.2324,659.0042.7 %ผ่าน1,900.39156.1491.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน916,399.50961,136.00-4.9 %ไม่ผ่าน5,353.191,222.6677.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์149,574.38314,357.00-110.2 %ไม่ผ่าน1,421.061,376.553.1 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,476.5130,876.00-31.5 %ไม่ผ่าน1,382.74237.5082.8 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา281,327.16541,800.00-92.6 %ไม่ผ่าน1,928.14377.8780.4 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา106,636.3659,000.0044.7 %ผ่าน437.0784.2480.7 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ330,574.31373,846.00-13.1 %ไม่ผ่าน2,120.78833.4960.7 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง190,127.84229,000.00-20.4 %ไม่ผ่าน571.05494.8013.4 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,929,713.10957,000.0050.4 %ผ่าน4,036.08423.3589.5 %ผ่าน
รวม 8,740,173 9,411,432 -7.68 % ไม่ผ่าน 72,740 23,718 67.39 % ผ่าน