สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค 310,437.53234,292.0024.5 %ผ่าน5,027.484,232.4015.8 %ไม่ผ่าน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,255.9749,574.00-274.0 %ไม่ผ่าน1,805.92158.6791.2 %ผ่าน
รวม 323,694 283,866 12.30 % ไม่ผ่าน 6,833 4,391 35.74 % ผ่าน