สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 143,716.34126,883.0011.7 %ไม่ผ่าน2,531.061,464.2842.1 %ผ่าน
รวม 143,716 126,883 11.71 % ไม่ผ่าน 2,531 1,464 42.15 % ผ่าน