สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 102,234.2184,000.0017.8 %ไม่ผ่าน1,931.11111.7794.2 %ผ่าน
รวม 102,234 84,000 17.84 % ไม่ผ่าน 1,931 112 94.21 % ผ่าน