สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 97,429.7291,247.006.3 %ไม่ผ่าน1,742.36334.4080.8 %ผ่าน
รวม 97,430 91,247 6.35 % ไม่ผ่าน 1,742 334 80.81 % ผ่าน