สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม65,533.9052,000.0020.7 %ผ่าน1,075.00264.8075.4 %ผ่าน
รวม 65,534 52,000 20.65 % ผ่าน 1,075 265 75.37 % ผ่าน