สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 244,221.59326,761.00-33.8 %ไม่ผ่าน58,951.2012,155.6079.4 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,130.66584.2781.3 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 119,705.99121,705.57-1.7 %ไม่ผ่าน29,392.8210,098.2465.6 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 79,929.14109,945.00-37.6 %ไม่ผ่าน29,857.002,912.7790.2 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 103,464.64111,148.00-7.4 %ไม่ผ่าน22,627.6214,243.7737.1 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ไม่ครบ346,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,660.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)25,084.4022,596.009.9 %ไม่ผ่าน7,978.604,705.1841.0 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ13,293.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 56,466.1127,000.0052.2 %ผ่าน4,984.64516.3089.6 %ผ่าน
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 902,386.1961,727.2593.2 %ผ่าน21,767.7116,855.8522.6 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 16,919.288,002.0052.7 %ผ่าน1,993.71214.0289.3 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 21,456.639,000.0058.1 %ผ่าน2,785.73255.4890.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบ42,800.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,604.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 947,899.562,286,176.00-141.2 %ไม่ผ่าน5,414.452,758.9949.0 %ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) ไม่ครบ88,954.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,195.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,486.52343.4576.9 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 9,320.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ983.20431.4256.1 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,095.471,389.6072.7 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) 21,517.73ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,357.921,048.6683.5 %ผ่าน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,703.293,095.0077.4 %ผ่าน2,062.79896.6956.5 %ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,199.7235,000.008.4 %ไม่ผ่าน9,012.673,548.2360.6 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 176,065.05297,000.00-68.7 %ไม่ผ่าน25,991.053,179.7687.8 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 26,104.4316,000.0038.7 %ผ่าน4,205.911,247.2170.3 %ผ่าน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,726.841,638.8439.9 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,060.9917,463.00-15.9 %ไม่ผ่าน3,256.092,213.6932.0 %ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,079.15960.4711.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,563.6221,857.0017.7 %ไม่ผ่าน5,343.49550.6789.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 91,845.8069,000.0024.9 %ผ่าน13,858.952,292.8383.5 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,993.71426.1978.6 %ผ่าน
กองการเงิน (กง.สงป.) 42,889.1624,906.0041.9 %ผ่าน3,930.75830.9678.9 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,443.76237.7383.5 %ผ่าน
กองคดีอาญา14,963.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,362.82556.6076.4 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,819.5311,269.0045.9 %ผ่าน3,217.682,585.9919.6 %ไม่ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร66,816.92131,308.52-96.5 %ไม่ผ่าน20,812.732,727.1286.9 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร65,928.9986,000.00-30.4 %ไม่ผ่าน11,404.841,044.3690.8 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.41,073.0230,616.0025.5 %ผ่าน9,327.16659.5992.9 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,687.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,350.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 215,501.1012,000.0022.6 %ผ่าน2,361.392,475.77-4.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 329,157.171,072.0096.3 %ผ่าน3,759.242,402.5436.1 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,998.0017,384.0017.2 %ไม่ผ่าน3,468.512,677.7722.8 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 524,598.6812,542.4349.0 %ผ่าน4,625.801,733.5362.5 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,973.0713,329.7629.7 %ผ่าน2,565.063,065.02-19.5 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ71,234.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจทางหลวงไม่ครบ28,330.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ875.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,738.055,100.0071.2 %ผ่าน2,231.233,624.26-62.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,115.3712,881.0032.6 %ผ่าน2,627.933,423.38-30.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,030.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบ20,289.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,169.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบ84.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,555.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,756.998,841.0057.4 %ผ่าน2,842.67902.5068.3 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบ23,417.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,167.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)34,818.8548,464.81-39.2 %ไม่ผ่าน10,350.954,688.5454.7 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1ไม่ครบ50,387.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,489.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2ไม่ครบ14,180.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,176.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบ69,933.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,807.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,945.111,178.2339.4 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,844.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,031.8222,120.004.0 %ไม่ผ่าน4,676.2611,929.53-155.1 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,742.224,843.7150.3 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ37,368.261.00100.0 %ผ่าน11,159.921,686.5984.9 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน9,275.956,892.3625.7 %ผ่าน
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,782.4413,298.0061.8 %ผ่าน2,298.11510.7477.8 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.66,028.12160,161.95-142.6 %ไม่ผ่าน5,603.5323,881.67-326.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ2,137.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,632.8274,418.00-44.1 %ไม่ผ่าน9,982.126,800.8931.9 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบ65,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ11,313.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชี(กช.สงป.)21,850.077,906.0063.8 %ผ่าน3,004.22532.7182.3 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,900.07758.0060.1 %ผ่าน
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ1,272.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.29,663.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,344.821,441.1156.9 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง463,768.4159,912.0087.1 %ผ่าน12,294.791,715.4886.0 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,572.34522.4566.8 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,002.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ642.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,960.111,503.8262.0 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.25,831.2018,324.0029.1 %ผ่าน6,973.133,350.5951.9 %ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,019.83428.3085.8 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.22,575.714,513.5080.0 %ผ่าน2,905.732,556.9312.0 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ตชด.ภาค 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,269.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ตชด.ภาค 3ไม่ครบ28,740.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,658.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ตชด.ภาค 429,086.6418,056.7337.9 %ผ่าน5,069.383,188.8037.1 %ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.55,378.9428,167.0049.1 %ผ่าน6,735.5013,874.26-106.0 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.ไม่ครบ35,540.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,595.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ปส.4 บช.ปส.46,714.6529,935.0035.9 %ผ่าน10,969.067,947.7627.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมี43,814.5636,308.0017.1 %ไม่ผ่าน3,763.17171.0095.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบ15,015.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง37,653.96113,049.00-200.2 %ไม่ผ่าน3,053.05396.0987.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1187,205.4545,496.0075.7 %ผ่าน78,607.47737.9299.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,897.9733,654.00-53.7 %ไม่ผ่าน66,349.83472.5099.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 259,506.6535,135.5241.0 %ผ่าน9,096.731,990.0878.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 352,081.0624,169.0053.6 %ผ่าน27,142.261,040.2596.2 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 414,602.4321,822.00-49.4 %ไม่ผ่าน57,428.69707.9198.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,645.219,957.6559.6 %ผ่าน9,384.95792.5091.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 87,491.1518,600.0078.7 %ผ่าน36,424.72499.6498.6 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 713,112.8911,168.0014.8 %ไม่ผ่าน45,190.43564.1998.8 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 821,970.9033,236.05-51.3 %ไม่ผ่าน133,572.191,795.0398.7 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 913,891.1013,430.003.3 %ไม่ผ่าน4,882.700.000.0 %รายงานไม่ครบ
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน46,512.5240,930.0012.0 %ไม่ผ่าน4,160.05529.6887.3 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,479.80354.0095.8 %ผ่าน846.640.9099.9 %ผ่าน
รวม 4,855,176 4,833,313 0.00 % รายงานไม่ครบ 951,123 224,345 0.00 % รายงานไม่ครบ