สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 65,904.509,384.1085.8 %ผ่าน1,164.88219.2081.2 %ผ่าน
รวม 65,905 9,384 85.76 % ผ่าน 1,165 219 81.18 % ผ่าน