สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงบประมาณ357,046.25584,000.00-63.6 %ไม่ผ่าน4,706.161,457.9069.0 %ผ่าน
รวม 357,046 584,000 -63.56 % ไม่ผ่าน 4,706 1,458 69.02 % ผ่าน