สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ94,325.8993,899.620.5 %ไม่ผ่าน1,414.30817.4142.2 %ผ่าน
รวม 94,326 93,900 0.45 % ไม่ผ่าน 1,414 817 42.20 % ผ่าน