สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 189,442.6670,421.0062.8 %ผ่าน1,710.91643.0062.4 %ผ่าน
รวม 189,443 70,421 62.83 % ผ่าน 1,711 643 62.42 % ผ่าน