สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา70,300.3361,965.0011.9 %ไม่ผ่าน1,059.28821.9722.4 %ผ่าน
รวม 70,300 61,965 11.86 % ไม่ผ่าน 1,059 822 22.40 % ผ่าน