สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ143,580.81158,819.00-10.6 %ไม่ผ่าน2,032.23695.8865.8 %ผ่าน
รวม 143,581 158,819 -10.61 % ไม่ผ่าน 2,032 696 65.76 % ผ่าน