สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ73,560.6346,000.0037.5 %ผ่าน1,250.271,533.25-22.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี2,131.754,777.68-124.1 %ไม่ผ่าน2,732.07220.5191.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,208.913,506.46-9.3 %ไม่ผ่าน384.71191.9050.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,340.324,120.00-23.3 %ไม่ผ่าน291.392.8599.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,843.8612,612.90-228.1 %ไม่ผ่าน2,477.96592.3076.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,967.328,342.84-110.3 %ไม่ผ่าน2,763.73427.6484.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย14,826.406,058.8159.1 %ผ่าน792.15303.4161.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,075.286,547.08-112.9 %ไม่ผ่าน2,624.77312.3888.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,503.083,523.25-40.8 %ไม่ผ่าน2,750.0926.3599.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ5,111.257,062.00-38.2 %ไม่ผ่าน906.5296.0289.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,718.626,502.08-37.8 %ไม่ผ่าน3,476.55190.1494.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,663.464,773.00-30.3 %ไม่ผ่าน699.84199.0071.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,531.8212,875.7611.4 %ไม่ผ่าน2,083.94381.9081.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี12,772.8317,687.00-38.5 %ไม่ผ่าน1,773.92702.0460.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,557.4429,682.78-118.9 %ไม่ผ่าน2,049.53264.4587.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,883.6520,904.37-23.8 %ไม่ผ่าน1,448.91325.3377.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,028.5519,598.676.8 %ไม่ผ่าน1,535.56364.2976.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี9,941.1922,260.00-123.9 %ไม่ผ่าน936.66368.1960.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี18,430.2424,910.00-35.2 %ไม่ผ่าน1,152.67340.7670.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี17,322.5519,675.00-13.6 %ไม่ผ่าน1,032.21299.5871.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,470.9924,493.00-0.1 %ไม่ผ่าน1,203.74404.7066.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี4,589.213,578.8922.0 %ผ่าน675.98312.5253.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,578.2017,940.008.4 %ไม่ผ่าน1,166.26299.9774.3 %ผ่าน
รวม 297,058 327,432 -10.22 % ไม่ผ่าน 36,209 8,159 77.47 % ผ่าน