สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม150,555.72110,141.0026.8 %ผ่าน2,670.37390.7085.4 %ผ่าน
รวม 150,556 110,141 26.84 % ผ่าน 2,670 391 85.37 % ผ่าน