สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)76,621.6263,000.0017.8 %ไม่ผ่าน1,448.01963.5333.5 %ผ่าน
รวม 76,622 63,000 17.78 % ไม่ผ่าน 1,448 964 33.46 % ผ่าน