สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 127,188.17117,612.007.5 %ไม่ผ่าน2,355.791,260.7346.5 %ผ่าน
รวม 127,188 117,612 7.53 % ไม่ผ่าน 2,356 1,261 46.48 % ผ่าน