สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %45.29 %85.64 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %29.11 %24.73 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %14.99 %88.00 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %-66.36 %59.24 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %8.41 %26.54 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %61.24 %48.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %43.78 %56.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-10.80 %40.75 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %27.23 %58.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %31.51 %83.09 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %56.42 %15.84 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %24.24 %81.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.04 %59.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ1100.00 %100.00 %84.41 %75.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %47.09 %73.48 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %29.46 %20.07 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %96.03 %36.88 %62.17 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %37.52 %57.66 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %31.34 %25.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-16.98 %62.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %0.00 %-6.96 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %79.05 %76.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %84.28 %75.37 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-15.68 %61.19 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %9.22 %1.96 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %-25.67 %60.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %23.71 %42.49 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %32.53 %67.87 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1392.30 %92.30 %-4.24 %85.30 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %-4.11 %73.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %45.15 %74.26 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-52.53 %52.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %30.32 %36.98 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-27.71 %7.51 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %49.85 %56.23 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %-9.19 %13.18 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 250.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %28.24 %72.65 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %-9.89 %64.41 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %25.84 %55.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %19.03 %34.89 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %7.72 %-138.50 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %100.00 %0.00 %32.64 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมการข้าว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-17.08 %69.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %56.20 %85.66 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-36.98 %70.00 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %16.61 %29.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %11.28 %68.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %14.90 %-62.30 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %49.23 %42.19 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %27.64 %43.35 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %25.59 %15.33 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10.00 %100.00 %0.00 %73.24 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 616.66 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-99.71 %51.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %31.95 %66.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-27.89 %61.22 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %59.90 %87.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %46.20 %73.92 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %51.96 %82.15 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %61.87 %86.84 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %36.52 %82.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %25.79 %61.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการค้าภายใน3366.66 %63.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %35.10 %58.42 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %25.25 %42.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %59.63 %74.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %100.00 %0.00 %61.05 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %21.42 %21.10 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %0.00 %-37.68 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %26.84 %23.41 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %13.10 %18.42 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-53.09 %24.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %89.38 %1.55 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %36.73 %4.89 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %100.00 %0.00 %20.80 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 922.22 %22.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %28.95 %-36.23 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %57.68 %67.78 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %-4.60 %-45.78 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %51.50 %53.40 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %47.44 %49.91 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน366.66 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %-1.60 %-0.17 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %46.09 %45.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %30.70 %36.29 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %5.17 %98.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %90.80 %91.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.71 %41.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-27.74 %73.52 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-132.84 %68.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-39.61 %88.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน425.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการแพทย์ 26100.00 %96.15 %5.55 %64.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %78.59 %-38.49 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %97.11 %89.82 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %25.95 %70.28 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 2090.00 %95.00 %34.52 %76.95 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %16.18 %42.59 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.48 %0.46 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %100.00 %0.00 %36.79 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.64 %85.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %60.00 %0.39 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %39.61 %81.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %21.82 %70.99 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.37 %29.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %27.64 %-84.52 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10798.76 %99.06 %6.85 %61.74 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %26.35 %47.43 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %23.93 %49.47 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ