สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนสิงหาคม 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด1,474.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ331.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,215.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ241.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด2,911.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ555.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,823.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ454.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
6. สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด2,863.55147.0094.9 %ผ่าน540.850.9599.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,020.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,098.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,485.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ617.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด4,429.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ594.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
10. ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,824.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ586.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)55,234.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,052.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด2,850.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ558.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
13. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด1,772.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ391.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,007.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ415.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,897.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ560.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
16. สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด10,320.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,748.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,241.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ700.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,699.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,727.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,257.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ610.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,041.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ690.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,898.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ438.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด2,739.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ351.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
25.  รจจ.ร้อยเอ็ด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด1,225.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ132.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,878.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ441.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด7,851.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ669.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,451.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ780.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,529.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,007.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด1,431.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ301.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
34. ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด46,948.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ7,205.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,945.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ261.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด18,120.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ866.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย1,004.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ88.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน956.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ64.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร961.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ45.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี924.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ30.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์951.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ71.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร325.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ78.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย827.01ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ44.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย422.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ57.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง937.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ83.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี798.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ26.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,332.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ148.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง791.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ41.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ1,077.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ47.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ1,105.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ51.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ989.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ75.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก941.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ84.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ998.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ60.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด6,489.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ660.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,616.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ140.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง1,624.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ137.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ1,633.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ271.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ1,405.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ265.73ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
59. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด71,404.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ286.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,152.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ63.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
61. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,802.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ64.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
62. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด12,414.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ424.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
63. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด49,149.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ344.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
64. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด10,584.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ919.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 117,351.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ569.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,492.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ622.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 313,176.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ497.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด12,862.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,071.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
69. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,783.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ428.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
70. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
71. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร26,309.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ334.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
72. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง44,388.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ722.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
73. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด35,540.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ608.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด34,941.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ798.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
75. วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย32,073.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ422.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
76. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด47,987.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,396.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
77. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด44,977.09ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ912.84ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,471.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ145.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
79. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
80. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,864 147 0.00 % รายงานไม่ครบ 541 1 0.00 % รายงานไม่ครบ